Leren van hassidim?

In Humor, vrijheid en wijsheid van de joden worden drie grote thema's behandeld : het vrijmoedige, godsbeeld van het hassi­disme, de wijsheid van de hassidische vertellers en de (zelf)rela­tiverende joodse humor. Ter duiding en ver­klaring van het hassidisme geeft de auteur een over­zicht van de joodse mys­tieke tradi­tie waaruit voortgekomen is. Die mystieke tradi­tie be­schouwt hij als een van de sterk­ste bin­dende ele­men­ten van het joden­dom, die verklaren kan dat jodendom is blijven voort­be­staan ondanks de 'verstrooi­ing onder de volke­ren' (de dias­po­ra).

Abicht poneert in dit essay dat we heden ten dage, nu de verlichtingstraditie opnieuw gerelativeerd wordt en er nood is aan nieuwe vormen van spirituali­teit, zeer veel kunnen leren van het hassidis­me, van "haar vermenging van mystiek en alle­daag­se nuchterheid, haar ontwapenende humor en haar van­zelf­spre­kende kosmische gevoel". De idee van vrijheid, kritische vrijmoedigheid, anarchisti­sche (anti-hiërarchische) wijsheid en (zelf)relativeringszin spre­ken hem - en mij - sterk aan. Daarom en omdat we "elke korrel wijsheid die we in de wereld kunnen vinden zorgvuldig moeten bewaren" omdat "niet van overvloed kan gewaagd worden", pleit Abicht voor behoud of, beter, overleve­ring van de hassidische tradi­tie, waarop iedere vol­gende generatie dan zijn eigen stempel moet drukken.

Naar mijn gevoel idealiseert Ludo Abicht het hassidisme en de joodse wijsheid toch wel wat. In een klimaat van negativisme tegenover joden kan dat als een verademing beschouwd worden. Maar de auteur gaat toch voorbij aan de vaak bele­rend-autori­taire onder­toon van de vele wonder­mooie en spitsvon­dige verha­len in zijn boek. Hij wijst wel ter­loops op het gevaar van veral­gemening en hij maakt duidelijk dat de heden­daagse has­si­di­sche leef­wereld niet vergeleken kan worden met de oor­spron­ke­lijk, ver­frissende, bevrijdende en rebelle­rende bewe­ging. Maar dat lijkt dan weer op eenzijdige verheer­lij­king van het verle­den, uit onvrede met het heden en een (verondersteld) gebrek aan toe­komstmo­gelijkhe­den.

De impli­ciete gelijkschake­ling van hassi­disme en anar­chisme wordt niet echt aangetoond. De definities van 'joods' en 'humor' zijn minder duidelijker en overtuigender dan ik had gewild. De vergelijking tussen pantheïsme, atheïsme en vrij­zinnigheid, tussen het Niets van de mystici en van filoso­fen als Heidegger en Sartre, wordt niet door argumenten onderbouwd en overtuigt dan ook niet.

Het boek getuigt van een enorme belezenheid en een grote eruditie. De niet altijd gemakkelijke filosofische en reli­gieuze onderwerpen worden toch beknopt en helder uiteengezet. Wie in kort bestek iets wil leren over joodse mystiek en hassi­dis­me, komt in dit wijs boek ruimschoots aan zijn trek­ken.

Abicht, Ludo – Humor, vrijheid en wijsheid van de joden, Antwerpen-Baarn, Hadewijch, 1992, 125 blz.

Gepubliceerd in Streven, 1994